logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 เมษายน 2564
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
  26 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต
  22 ธันวาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง)
  18 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  21 ตุลาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและป้อมยามสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย(หลังใหม่)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  7 มีนาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย(หลังใหม่) e-bidding
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 มกราคม 2562
 • ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายหลังใหม่
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  9 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศจังหวัดหนองคายเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้นของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
  19 เมษายน 2560
 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
  20 มีนาคม 2560
 • ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก
  17 มีนาคม 2560
 • ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
  13 มีนาคม 2560
 • สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
  13 มีนาคม 2560