logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ / พันธกิจ

ภารกิจ
      มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัดหนองคาย ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษา และการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินอสังหาริมทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
พันธกิจ
ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล
เป็นสำนักงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
       สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย มีหน้าที่ปกครอง ดูแล รักษา จัดให้ใช้ประโยชน์ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
ลักษณะงาน
งานบริหารทั่วไป
อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนบริหารทั่วไป ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการ ให้งานและโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานดำเนินไปด้วยดี โดยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านธุรกิจและการเงิน
งานบริหารที่ราชพัสดุ
ประกอบด้วย ส่วนจัดการฐานข้อมูลและส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
ส่วนจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่ทางด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับที่ดิน รังวัดตรวจสอบ จัดทำแผนที่ ระวังชี้แนวเขตที่ราชพัสดุ และงานขอออกเอกสารสิทธิ์ หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดให้ใช้ประโยชน์ การจัดหาประโยชน์ และการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้อกับการเช่าที่ราชพัสดุ
งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล

 
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 680 ครั้ง