logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ / พันธกิจ

ภารกิจ

1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมาย

    ว่าด้วยที่ราชพัสดุ

2. จัดทำ นำออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และงานรับจ้างทำของ

3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

5. จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์

พันธกิจ

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม

2. ประเมินราคาทรัพย์สินตามหลักการสากล เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจ

4. จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา การจัดให้ใช้ การจัดหาประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพ

    ที่ราชพัสดุ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

2. งานด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

    ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และ

    ทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

3. งานด้านผลิตเหรียญกษาปณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์ และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และการจัดทำ

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทนและของสั่งจ้าง

4. งานด้านบริหารเงินตรา ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - จ่ายแลก การตรวจพิสูนย์ การเบิกจ่าย การรับส่ง การเก็บรักษา

    เหรียญกษาปณ์ บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จัดทำควบคุม และตรวจสอบบัญชีเงินคงคลัง

    ควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง

5. งานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การเก็บรักษา การจัดแสดง

    และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

เป้าประสงค์

1. กระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ

2. การลดความเลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ และการให้บริการ

4. มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดครอบคลุมทั่วประเทศ

5. การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตลาดเข้าสู่ Industry 4.0

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

7. สนุบสนุนการดำเนินงานของภารกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การบริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดิน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

2. การบริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์เชิงสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

3. การบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1900 ครั้ง